U toku prijava penzionera za besplatno banjsko lečenje

Za besplatnu rehabilitaciju u banjama, koju obezbeđuje PIO fond, penzioneri mogu da se prijave do 25. jaunara. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Zahtev za besplatno banjsko lečenje mogu da podnesu korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u Srbiji, kao i penzioneri koji su ostvarili pravo primenom domaćih propisa i primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da ukupan iznos tih penzija ne prelazi 39.850 dinara.

Uz prijavu, potrebno je dostaviti penzioni ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, medicinsku dokumentaciju ukoliko je korisnik ima (nije obavezna), popunjenu prijavu sa izjavom gde želi da koristi rehabilitaciju, potom da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da nije koristio ovu uslugu u prethodne četiri godine, te izjavu da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa, na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Foto: pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *