Poziv najboljim studentima – Prijavite se za nagradu

Gradska Komisija za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata objavila je poziv za dodelu nagrada studentima sa teritorije Kruševca, povodom obeležavanja  Dana Svetog Save 2024. godine. Prijave se podnose do 10. januara 2024. godine.

Mogu da se prijave studenti koji su državljani Srbije, imaju prebivalište na teritoriji grada Kruševca stečeno najmanje pet godina pre podnošenja prijave na Javni poziv. Izbegla i interno raseljena lica treba da imaju boravište na teritoriji Kruševca.

Oni koji konkurišu za ovu nagradu, kako je navedeno, treba da su na studijama prvog, drugog ili trećeg stepena, fakulteta čiji je osnivač Srbija, da su položili sve ispite iz prethodne školske godine i ostvarili prosečnu ocenu deset.

Predviđeno je da pravo na ovu nagradu imaju studenti do navršenih 26 godina života, za studente osnovnih akademskih studija, studente master akademskih studija i studente integrisanih studija, a da studenti doktorskih studija mogu da budu do navršenih 29 godina života do datuma raspisivanja javnog poziva.

Oni koji se prijavljuju treba da prilože prijavu na javni poziv, to je obrazac koji se preuzima na pultu Gradske uprave Kruševac ili na zvaničnom sajtu grada, potom uverenje o upisanoj školskoj 2023/2024. godini na budžetu, koju izdaje fakultet.

Podnosi se i uverenje o položenim svim ispitima iz prethodne godine studija (ostvareni broj ESPB) i ostvarenoj prosečnoj oceni iz prethodne 2022/2023. godine studija, koje takođe izdaje fakultet.

Prilikom prijavljivanja treba podenti i Izjavu o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno izjavu da će stranka u postupku sama pribaviti podatke neophodne u postupku odlučivanja.

Podnosi se i uverenje o prebivalištu, koje izdaje PU Kruševac ili pribavlja nadležni organ GU Kruševac, potom očitanu ili fotokopiju lične karte.

Zainteresovani prijave mogu da podnesu do 10. januara 2024.godine.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za Javni poziv za dodelu nagrada studentima”, na adresu Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska br.1 Kruševac Komisiji za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca ili se predaje u pisarnici Gradske uprave grada Kruševca.

Po podnetim prijavama odlučuje nadležni organ Grada Kruševca rešenjem u roku od 15 dana od dana završetka javnog poziva.

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Gradskoj upravi Kruševac, Odeljenju za društvene delatnosti, Ulica Balkanska 63, 3. sprat, kancelarija 9, radnim danom od 7:30 do 15:30 časova. Osoba za kontakt je Ana Jovanović, telefon: 064/ 83 55 102.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *